Reglementen

Wat fijn dat u mee wilt doen met degroenegrensloop.

Lees wel de voorwaarden in dit reglement door.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw deelname en dus ook voor mogelijk letsel, diefstal.

Medische beperkingen? overleg eerst met uw huisarts voor u deelneemt.

U dient zich ten alle tijden te houden aan de wegen verkeerswet.(kortom u dient zich te houden aan de verkeersregels als voetganger)

U dient zich ten alle tijden te gedragen en te gehoorzamen en volg de aanwijzingen van de betreffende organisatie leden op.

De organisatie zorgt voor een ehbo punt.

Bij noodgevallen belt u te allen tijde met 112.

Ziet u tijdens de tocht iets wat niet hoort dan kunt u contact opnemen met de organisatie.(06-27014164)

AVG wet

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

de organisatie degroenegrensloop gebruikt alleen met uw toestemming uw gegevens voor de wandeltocht en voor nieuws/informatie voor de volgende tocht.

mocht u hier niet in mee willen of worden genomen kunt u dat aangeven via mail op mail adres : degroenegrensloop@gmail.com

Aan alles wat hier staat kunnen geen rechten of plichten worden ontleend.

De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer

Inschrijving

Het betreft een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement en een hardloopwedstrijd . Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.

Inschrijving is slechts mogelijk middels het indienen van het inschrijfformulier die kunt u op de site invullen tot twee dagen voor het wandelevenement en hardloopwedstrijd.

Op de dag zelf is het mogelijk om ter plekke in te schrijven er kan alleen contant betaald worden.

Met het inschrijven voor de wandeltocht en hardloopwedstrijd verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

Deelname

Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht.

Derhalve is niet toegestaan:

gebruik te maken van een vervoermiddel

Wél toegestaan is:

Nordic Walking en afgeleide wandelsportdisciplines

snelwandelen

het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking voor zover het parcours dat toelaat.

Twijfelt u of u kunt deelnemen door uw fysieke gesteldheid raadpleeg uw huisarts.

 

Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

Tijdens de wandeltocht en hardloopwedstrijd is het deelnemers verboden op enigzinse wijze

uiting te geven aan een politieke gezindheid

zich aanstootgevend te gedragen of te kleden

reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie

luid spelende radio’s of andere overlast gevende geluidsdragers mee te (doen) voeren 

voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.

De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.

Deelnemers die zich tijdens de wandeldag en hardloopwedstrijd niet (correct en persoonlijk) afmelden vóór de door de organisatie aangegeven tijd worden geacht te zijn uitgevallen.

Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

Ouders van kinderen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.

Van de deelnemers wordt verwacht, dat zij geen afval op het parcours achterlaten. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken, welke aanwezig zijn op de rustposten.

De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Aansprakelijkheid Organisatie

De organisatie, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, diefstal die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.

De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, de locatie, materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie en andere externe partijen.

De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op vergoeding van (im)materiële schade.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. De organisatie draagt zorg ervoor dat de bij of krachtens dit Reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.

Verkoop en reclame

Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie.

Reclame uitingen voor niet deelnemende bedrijven zijn verboden.

Indien een of meerdere van de bovenstaande reglementen niet wordt nageleefd, dan zal de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten

Maak een Gratis Website met JouwWeb